نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند

نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند
قائم‌مقام دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان گفت: نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند.

نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند

قائم‌مقام دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان گفت: نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند.
نماز جمعه با زیاده‌گویی و فتنه‌گری‌های دشمنان برخورد می‌کند

تلگرام

View more posts from this author