نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است

نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه نماز روح انسان را صیقل می‌دهد، ‌گفت: نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است.

نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه نماز روح انسان را صیقل می‌دهد، ‌گفت: نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است.
نماز فرصت مناسبی برای رفع آسیب‌های اجتماعی است

View more posts from this author