«نمایشگاه‌‎ها» عامل رکود یا پویایی؟!

«نمایشگاه‌‎ها» عامل رکود یا پویایی؟!
برگزاری نمایشگاه‌های مختلف عرضه کالا، مخالفان و موافقانی دارد به طوری که برخی آن را عامل رکود می‌دانند و بعضی دیگر باعث پویایی!

«نمایشگاه‌‎ها» عامل رکود یا پویایی؟!

برگزاری نمایشگاه‌های مختلف عرضه کالا، مخالفان و موافقانی دارد به طوری که برخی آن را عامل رکود می‌دانند و بعضی دیگر باعث پویایی!
«نمایشگاه‌‎ها» عامل رکود یا پویایی؟!

ابزار رسانه

View more posts from this author