نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
فرمانده سپاه میاندوآب گفت: باید بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش در جامعه نهادینه کنیم.

نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

فرمانده سپاه میاندوآب گفت: باید بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش در جامعه نهادینه کنیم.
نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

View more posts from this author