نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است
فرمانده انتظامی استان مرکزی مدیریت دانش را در فرایند انجام مأموریت‌های پلیس حائز اهمیت خواند و گفت: نهادینه شدن فرهنگ صیانت و پیشگیری و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی بخشی از بازخوردهای مدیریت دانش است.

نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

فرمانده انتظامی استان مرکزی مدیریت دانش را در فرایند انجام مأموریت‌های پلیس حائز اهمیت خواند و گفت: نهادینه شدن فرهنگ صیانت و پیشگیری و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی بخشی از بازخوردهای مدیریت دانش است.
نهادینه شدن فرهنگ صیانت از بازخوردهای توسعه مدیریت دانش است

View more posts from this author