نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود
سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود.

نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود

سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود.
نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب خراسان شمالی برگزار می‌شود

View more posts from this author