نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان برگزار شد

نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان برگزار شد
نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار لرستان برگزار شد.

نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان برگزار شد

نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار لرستان برگزار شد.
نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان برگزار شد

View more posts from this author