نوسانات برق؛ دلیل سوختگی پمپ چاه آب دماوند

نوسانات برق؛ دلیل سوختگی پمپ چاه آب دماوند
مدیر امور بهره‌برداری آبفای شهر دماوند گفت: نوسانات برق موجب سوختگی پمپ یک حلقه چاه آب در دماوند شده است.

نوسانات برق؛ دلیل سوختگی پمپ چاه آب دماوند

مدیر امور بهره‌برداری آبفای شهر دماوند گفت: نوسانات برق موجب سوختگی پمپ یک حلقه چاه آب در دماوند شده است.
نوسانات برق؛ دلیل سوختگی پمپ چاه آب دماوند

View more posts from this author