نگاه مثبت ژاپنی‌ها به سرمایه‌گذاری در قشم/ سومیتومو بهIT و انتقال برق جزیره فکر می‌کند

نگاه مثبت ژاپنی‌ها به سرمایه‌گذاری در قشم/ سومیتومو بهIT و انتقال برق جزیره فکر می‌کند
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم از نگاه مثبت شرکت‌های عظیم ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در قشم، خبر داد

نگاه مثبت ژاپنی‌ها به سرمایه‌گذاری در قشم/ سومیتومو بهIT و انتقال برق جزیره فکر می‌کند

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم از نگاه مثبت شرکت‌های عظیم ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در قشم، خبر داد
نگاه مثبت ژاپنی‌ها به سرمایه‌گذاری در قشم/ سومیتومو بهIT و انتقال برق جزیره فکر می‌کند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author