نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون استان یزد

نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون استان یزد
مدیرکل انتقال خون استان یزد بر لزوم نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون در استان یزد تاکید کرد.

نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون استان یزد

مدیرکل انتقال خون استان یزد بر لزوم نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون در استان یزد تاکید کرد.
نیاز به همکاری مسئولان برای راه‌اندازی مرکز جامع انتقال خون استان یزد

View more posts from this author