هاشمی رفسنجانی از پتروشیمی مهر در عسلویه بازدید کرد

هاشمی رفسنجانی از پتروشیمی مهر در عسلویه بازدید کرد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پتروشیمی مهر در منطقه ویژه پارس جنوبی بازدید کرد.

هاشمی رفسنجانی از پتروشیمی مهر در عسلویه بازدید کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پتروشیمی مهر در منطقه ویژه پارس جنوبی بازدید کرد.
هاشمی رفسنجانی از پتروشیمی مهر در عسلویه بازدید کرد

بازی آزاد

مرجع سلامتی

View more posts from this author