هدفمان اهتزاز پرچم ایران در آمریکاست

هدفمان اهتزاز پرچم ایران در آمریکاست
مربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه قهرمانی آسیا و جام جهانی آمریکا آوردگاه‌های مهم پیش روی کشتی ایران است، گفت: هدف ما اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در آمریکاست.

هدفمان اهتزاز پرچم ایران در آمریکاست

مربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه قهرمانی آسیا و جام جهانی آمریکا آوردگاه‌های مهم پیش روی کشتی ایران است، گفت: هدف ما اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در آمریکاست.
هدفمان اهتزاز پرچم ایران در آمریکاست

View more posts from this author