هدف دشمن تخریب باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی جوانان است

هدف دشمن تخریب باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی جوانان است
نماینده ادوار هفتم و هشتم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، هدف نهایی دشمن از فعالیت در فضای مجازی را تخریب باورها، اعتقادات و باورهای دینی جوانان عنوان و بر توسعه و محکم کردن پیوند جوانان با مسجد توسط والدین تأکید کرد.

هدف دشمن تخریب باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی جوانان است

نماینده ادوار هفتم و هشتم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی، هدف نهایی دشمن از فعالیت در فضای مجازی را تخریب باورها، اعتقادات و باورهای دینی جوانان عنوان و بر توسعه و محکم کردن پیوند جوانان با مسجد توسط والدین تأکید کرد.
هدف دشمن تخریب باورها، اعتقادات و ارزش‌های دینی جوانان است

روزنامه قانون

View more posts from this author