هراس دشمنان از توانمندی دفاعی و نظامی ایران

هراس دشمنان از توانمندی دفاعی و نظامی ایران
امام جمعه قائم‌شهر با بیان اینکه دنیا به این باور رسیده است که ایران توانا و توانمند است، گفت: دشمنان به این دلیل نمی‌توانند ما را ندیده بگیرند و به همین دلیل از توانمندی دفاعی و نظامی ایران هراس دارند.

هراس دشمنان از توانمندی دفاعی و نظامی ایران

امام جمعه قائم‌شهر با بیان اینکه دنیا به این باور رسیده است که ایران توانا و توانمند است، گفت: دشمنان به این دلیل نمی‌توانند ما را ندیده بگیرند و به همین دلیل از توانمندی دفاعی و نظامی ایران هراس دارند.
هراس دشمنان از توانمندی دفاعی و نظامی ایران

دانلود موزیک

View more posts from this author