هر پروژه باید یک دلسوز داشته باشد/ ورزشگاه میانرود و تخت جمشید دو اثر تاریخی فارس هستند

هر پروژه باید یک دلسوز داشته باشد/ ورزشگاه میانرود و تخت جمشید دو اثر تاریخی فارس هستند
استاندار فارس گفت: هر پروژه باید یک غصه‌خور و دلسوز داشته باشد تا به نتیجه برسد.

هر پروژه باید یک دلسوز داشته باشد/ ورزشگاه میانرود و تخت جمشید دو اثر تاریخی فارس هستند

استاندار فارس گفت: هر پروژه باید یک غصه‌خور و دلسوز داشته باشد تا به نتیجه برسد.
هر پروژه باید یک دلسوز داشته باشد/ ورزشگاه میانرود و تخت جمشید دو اثر تاریخی فارس هستند

View more posts from this author