هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی قم اضافه می‌شود

هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی قم اضافه می‌شود
معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم با اشاره به فرسودگی ناوگان تاکسیرانی شهر قم گفت: هزار دستگاه تاکسی جدید از امروز به جای تاکسی‌های فرسوده به ناوگان تاکسیرانی شهر قم اضافه می‌شود.

هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی قم اضافه می‌شود

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم با اشاره به فرسودگی ناوگان تاکسیرانی شهر قم گفت: هزار دستگاه تاکسی جدید از امروز به جای تاکسی‌های فرسوده به ناوگان تاکسیرانی شهر قم اضافه می‌شود.
هزار تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی قم اضافه می‌شود

View more posts from this author