هشتمین بیمارستان صحرایی با محوریت بسیج جامعه پزشکی در خداآفرین راه‌اندازی شد

هشتمین بیمارستان صحرایی با محوریت بسیج جامعه پزشکی در خداآفرین راه‌اندازی شد
معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا گفت: تاکنون هفت بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف استان به ارائه خدمات به مردمان آن منطقه پرداخته‌اند و این بیمارستان، هشتمین بیمارستان صحرایی است که با محوریت بسیج جامعه پزشکی راه‌اندازی شده است.

هشتمین بیمارستان صحرایی با محوریت بسیج جامعه پزشکی در خداآفرین راه‌اندازی شد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه عاشورا گفت: تاکنون هفت بیمارستان صحرایی در نقاط مختلف استان به ارائه خدمات به مردمان آن منطقه پرداخته‌اند و این بیمارستان، هشتمین بیمارستان صحرایی است که با محوریت بسیج جامعه پزشکی راه‌اندازی شده است.
هشتمین بیمارستان صحرایی با محوریت بسیج جامعه پزشکی در خداآفرین راه‌اندازی شد

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author