هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان پایان یافت

هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان پایان یافت
هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان با مشخص شدن تیم‌های برتر در شهرهای مختلف استان پایان یافت.

هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان پایان یافت

هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان با مشخص شدن تیم‌های برتر در شهرهای مختلف استان پایان یافت.
هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر کردستان پایان یافت

شهر خبر

View more posts from this author