همه باید به نسل جوان اهمیت بدهند

همه باید به نسل جوان اهمیت بدهند
امام جمعه شهربابک گفت: امروز همه موظف هستند به نسل جوان اهمیت داده و از ظرفیت بسیار خوب آنها استفاده کنند.

همه باید به نسل جوان اهمیت بدهند

امام جمعه شهربابک گفت: امروز همه موظف هستند به نسل جوان اهمیت داده و از ظرفیت بسیار خوب آنها استفاده کنند.
همه باید به نسل جوان اهمیت بدهند

فروش بک لینک

میهن دانلود

View more posts from this author