همکاری بیش از 500 نفر در اجرای طرح سرشماری در استان قم

همکاری بیش از 500 نفر در اجرای طرح سرشماری در استان قم
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: در کل کشور 32 هزار نفر در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن امسال به صورت مستقیم همکاری داشتند که این رقم در استان قم بیش از 500 نفر بود.

همکاری بیش از 500 نفر در اجرای طرح سرشماری در استان قم

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: در کل کشور 32 هزار نفر در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن امسال به صورت مستقیم همکاری داشتند که این رقم در استان قم بیش از 500 نفر بود.
همکاری بیش از 500 نفر در اجرای طرح سرشماری در استان قم

View more posts from this author