هنرمندان، مدیریت شهری را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند

هنرمندان، مدیریت شهری را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند
شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از استاد هنرمند مرحوم عباسعلی پورصفا گفت: هنرمندان، مدیریت شهری اصفهان را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند.

هنرمندان، مدیریت شهری را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از استاد هنرمند مرحوم عباسعلی پورصفا گفت: هنرمندان، مدیریت شهری اصفهان را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند.
هنرمندان، مدیریت شهری را در تحقق گفتمان دانش‌محوری تنها نگذارند

خبر جدید

View more posts from this author