هنرمندان تئاتر هرمزگان در اصفهان درخشیدند

هنرمندان تئاتر هرمزگان در اصفهان درخشیدند
رئیس انجمن نمایش استان هرمزگان گفت: گروه معلولین آرتافرین هرمزگان که در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولین اصفهان شرکت کرده بودند، موفق شدند در دو بخش حائز رتبه برتر شوند.

هنرمندان تئاتر هرمزگان در اصفهان درخشیدند

رئیس انجمن نمایش استان هرمزگان گفت: گروه معلولین آرتافرین هرمزگان که در چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر معلولین اصفهان شرکت کرده بودند، موفق شدند در دو بخش حائز رتبه برتر شوند.
هنرمندان تئاتر هرمزگان در اصفهان درخشیدند

View more posts from this author