هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است

هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است
بازیگر بنام تئاتر و تلویزیون گفت: هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است باید با رجوع به فرهنگ غنی کشورمان خود را در مقابل تهاجم فرهنگی واکسینه کنیم.

هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است

بازیگر بنام تئاتر و تلویزیون گفت: هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است باید با رجوع به فرهنگ غنی کشورمان خود را در مقابل تهاجم فرهنگی واکسینه کنیم.
هنر تصویری بهترین راه‌ فرهنگ‌سازی است

تکست آهنگ

View more posts from this author