هنوز آمار قطعی از جمعیت اسدآباد در دست نیست

هنوز آمار قطعی از جمعیت اسدآباد در دست نیست
فرماندار اسدآباد با اشاره به اتمام سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان، گفت: هنوز آمار ثبت‌ نام شده به‌ صورت الکترونیکی و حضوری خانوارها تجمیع نشده و قابل ارائه نیست.

هنوز آمار قطعی از جمعیت اسدآباد در دست نیست

فرماندار اسدآباد با اشاره به اتمام سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان، گفت: هنوز آمار ثبت‌ نام شده به‌ صورت الکترونیکی و حضوری خانوارها تجمیع نشده و قابل ارائه نیست.
هنوز آمار قطعی از جمعیت اسدآباد در دست نیست

View more posts from this author