هوای روز طبیعت در گلستان بارانی است

هوای روز طبیعت در گلستان بارانی است
مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در گلستان از احتمال بارندگی و کاهش دما در روز 13 فروردین دارد، که مقارن با روز طبیعت است.

هوای روز طبیعت در گلستان بارانی است

مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی در گلستان از احتمال بارندگی و کاهش دما در روز 13 فروردین دارد، که مقارن با روز طبیعت است.
هوای روز طبیعت در گلستان بارانی است

bluray movie download

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author