هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند

هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه جهانی‌شدن مشهد در جهت اعتلا و پیشرفت این شهر تأثیرگزار است، گفت: گوهرسنگ‌ها ازلحاظ آثار وجودی بر زندگی و اعتقادات ما و هم ازلحاظ هنری در زندگی ما مؤثر هستند و هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند.

هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه جهانی‌شدن مشهد در جهت اعتلا و پیشرفت این شهر تأثیرگزار است، گفت: گوهرسنگ‌ها ازلحاظ آثار وجودی بر زندگی و اعتقادات ما و هم ازلحاظ هنری در زندگی ما مؤثر هستند و هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند.
هیچ شهری مثل مشهد نتوانسته است گوهرسنگ تولید کند

لوکس بلاگ

View more posts from this author