هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان و نیازمندان جامعه نیست

هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان و نیازمندان جامعه نیست
امام جمعه اقلید با تأکید بر لزوم حرکت انقلابی و جهادی مسؤولان برای خدمت به نیازمندان به‌ویژه در حوزه تأمین مسکن و سرپناه برای آن‌ها گفت: هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان نیست.

هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان و نیازمندان جامعه نیست

امام جمعه اقلید با تأکید بر لزوم حرکت انقلابی و جهادی مسؤولان برای خدمت به نیازمندان به‌ویژه در حوزه تأمین مسکن و سرپناه برای آن‌ها گفت: هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان نیست.
هیچ قانونی مانع و مخالف کمک به محرومان و نیازمندان جامعه نیست

View more posts from this author