هیچ چیز به اندازه ورزش موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود / والیبال و فوتبال محرک سرمایه‌گذاری در ورزش است

هیچ چیز به اندازه ورزش موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود / والیبال و فوتبال محرک سرمایه‌گذاری در ورزش است
رئیس هیأت والیبال استان هرمزگان گفت: هیچ چیز به اندازه ورزش به‌خصوص دو رشته فوتبال و والیبال موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود.

هیچ چیز به اندازه ورزش موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود / والیبال و فوتبال محرک سرمایه‌گذاری در ورزش است

رئیس هیأت والیبال استان هرمزگان گفت: هیچ چیز به اندازه ورزش به‌خصوص دو رشته فوتبال و والیبال موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود.
هیچ چیز به اندازه ورزش موجب نشاط عمومی جامعه نمی‌شود / والیبال و فوتبال محرک سرمایه‌گذاری در ورزش است

دانلود موزیک

View more posts from this author