واردات به اشتغال طبس ضربه می‌زند/باید جلوی آن گرفته شود

واردات به اشتغال طبس ضربه می‌زند/باید جلوی آن گرفته شود
امام جمعه طبس گفت: در شهر طبس تولید برخی موارد مورد نیاز وجود دارد، اما دیده می‌شود که واردات از سایر شهرها انجام می‌شود و علاوه بر دلسردی سرمایه‌گذار به اشتغال ضربه می‌زند.

واردات به اشتغال طبس ضربه می‌زند/باید جلوی آن گرفته شود

امام جمعه طبس گفت: در شهر طبس تولید برخی موارد مورد نیاز وجود دارد، اما دیده می‌شود که واردات از سایر شهرها انجام می‌شود و علاوه بر دلسردی سرمایه‌گذار به اشتغال ضربه می‌زند.
واردات به اشتغال طبس ضربه می‌زند/باید جلوی آن گرفته شود

View more posts from this author