واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی محدود می‌شود

واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی محدود می‌شود
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: جلسات مشترکی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به منظور ایجاد محدودیت در واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی، برگزار می‌شود.

واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی محدود می‌شود

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: جلسات مشترکی با موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به منظور ایجاد محدودیت در واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی، برگزار می‌شود.
واردات واکسن‌های طیور دارای مشابه داخلی محدود می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author