واقفان به بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس و دیالیز توجه ویژه داشته باشند/ موقوفات باید جهت‌دار باشد

واقفان به بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس و دیالیز توجه ویژه داشته باشند/ موقوفات باید جهت‌دار باشد
مسؤول بازرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: افرادی با بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس، دیالیزی و… در جامعه هستند که واقفان باید به این موارد نیز توجه ویژه داشته باشند.

واقفان به بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس و دیالیز توجه ویژه داشته باشند/ موقوفات باید جهت‌دار باشد

مسؤول بازرسی دفتر مقام معظم رهبری گفت: افرادی با بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس، دیالیزی و… در جامعه هستند که واقفان باید به این موارد نیز توجه ویژه داشته باشند.
واقفان به بیماری‌هایی نظیر سرطان، ام‌اس و دیالیز توجه ویژه داشته باشند/ موقوفات باید جهت‌دار باشد

View more posts from this author