واگذاری روند تکمیل تقاطع 15 خرداد به شهرداری قم

واگذاری روند تکمیل تقاطع 15 خرداد به شهرداری قم
معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم گفت: بر اساس توافق‌های صورت گرفته با قرارگاه قائم ارتش این قرارگاه روگذر تقاطع 15 خرداد را به پایان رسانده و از امروز تکمیل زیرگذر را به شهرداری واگذار می‌کند و امیدواریم بتوانیم این بخش را تا پایان سال تکمیل کنیم.

واگذاری روند تکمیل تقاطع 15 خرداد به شهرداری قم

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار قم گفت: بر اساس توافق‌های صورت گرفته با قرارگاه قائم ارتش این قرارگاه روگذر تقاطع 15 خرداد را به پایان رسانده و از امروز تکمیل زیرگذر را به شهرداری واگذار می‌کند و امیدواریم بتوانیم این بخش را تا پایان سال تکمیل کنیم.
واگذاری روند تکمیل تقاطع 15 خرداد به شهرداری قم

View more posts from this author