وجود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور/ کسب 150 مدال توسط کارگران در مسابقات بین‌المللی

وجود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور/ کسب 150 مدال توسط کارگران در مسابقات بین‌المللی
رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری گفت: حدود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌هایشان به 40 میلیون نفر می‌رسند.

وجود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور/ کسب 150 مدال توسط کارگران در مسابقات بین‌المللی

رئیس فدراسیون ورزش‌های کارگری گفت: حدود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌هایشان به 40 میلیون نفر می‌رسند.
وجود 13.5 میلیون کارگر در سطح کشور/ کسب 150 مدال توسط کارگران در مسابقات بین‌المللی

View more posts from this author