وجود 59 متقاضی ساخت گلخانه در رزن/ گلخانه سبزی و صیفی در رزن افتتاح شد

وجود 59 متقاضی ساخت گلخانه در رزن/ گلخانه سبزی و صیفی در رزن افتتاح شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن تعداد متقاضیان ساخت گلخانه در این شهرستان را 59 نفر دانست و گفت: پروانه تاسیس برای ساخت 27 هزار و 900 متر مربع گلخانه در رزن صادر شده است.

وجود 59 متقاضی ساخت گلخانه در رزن/ گلخانه سبزی و صیفی در رزن افتتاح شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن تعداد متقاضیان ساخت گلخانه در این شهرستان را 59 نفر دانست و گفت: پروانه تاسیس برای ساخت 27 هزار و 900 متر مربع گلخانه در رزن صادر شده است.
وجود 59 متقاضی ساخت گلخانه در رزن/ گلخانه سبزی و صیفی در رزن افتتاح شد

موزیک سرا

View more posts from this author