ورزشگاه نفت و گاز پس از تکمیل تحویل اداره ورزش داده می‌شود

ورزشگاه نفت و گاز پس از تکمیل تحویل اداره ورزش داده می‌شود
رئیس اداره ورزش و جوانان گفت: ورزشگاه از طرف پیمانکار تحویل داده نشده است و پس از تکمیل به اداره ورزش و جوانان خوزستان اهدا می‌شود.

ورزشگاه نفت و گاز پس از تکمیل تحویل اداره ورزش داده می‌شود

رئیس اداره ورزش و جوانان گفت: ورزشگاه از طرف پیمانکار تحویل داده نشده است و پس از تکمیل به اداره ورزش و جوانان خوزستان اهدا می‌شود.
ورزشگاه نفت و گاز پس از تکمیل تحویل اداره ورزش داده می‌شود

wolrd press news

View more posts from this author