ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظیفه دولت

ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظیفه دولت
استاندار خوزستان گفت: ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظایف دولت، بخش خصوصی مثل صنعت و سرمایه‌گذاران این کار را انجام می‌دهند و ما هم وظایفمان این است که به اقتصاد کمک کنیم.

ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظیفه دولت

استاندار خوزستان گفت: ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظایف دولت، بخش خصوصی مثل صنعت و سرمایه‌گذاران این کار را انجام می‌دهند و ما هم وظایفمان این است که به اقتصاد کمک کنیم.
ورزش قهرمانی خاص عموم است نه وظیفه دولت

مرجع سلامتی

View more posts from this author