ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه روبه‌رو است

ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه روبه‌رو است
عضو انجمن ورزش‌های هوایی کشور گفت: ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه زیاد بین 25 تا 40 میلیون تومان مواجه هستیم.

ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه روبه‌رو است

عضو انجمن ورزش‌های هوایی کشور گفت: ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه زیاد بین 25 تا 40 میلیون تومان مواجه هستیم.
ورود تجهیزات ورزش‌های هوایی به کشور با مشکل گمرگ و هزینه بالا مواجه روبه‌رو است

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author