وقتی تاکسی‌تلفنی‌های سمنان داد مردم را درمی‌آورند!

وقتی تاکسی‌تلفنی‌های سمنان داد مردم را درمی‌آورند!
این روزها، تاکسی‌تلفنی‌های سمنان با نصب تاکسی‌متر و افزایش چند برابری کرایه‌های جابه‌جایی مسافر نسبت به گذشته داد مردم مرکز استان را درآورده‌اند.

وقتی تاکسی‌تلفنی‌های سمنان داد مردم را درمی‌آورند!

این روزها، تاکسی‌تلفنی‌های سمنان با نصب تاکسی‌متر و افزایش چند برابری کرایه‌های جابه‌جایی مسافر نسبت به گذشته داد مردم مرکز استان را درآورده‌اند.
وقتی تاکسی‌تلفنی‌های سمنان داد مردم را درمی‌آورند!

اسکای نیوز

View more posts from this author