ولی فَقِیه، قانون اساسی و دشمن ستیزی مردم 3 دستاورد مهم انقلاب/ راهیان نور بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی در کشور

ولی فَقِیه، قانون اساسی و دشمن ستیزی مردم 3 دستاورد مهم انقلاب/ راهیان نور بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی در کشور
جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن ستیزی، قانون اساسی و ولی فَقِیه سه دستاورد مهم انقلاب اسلامی بود.

ولی فَقِیه، قانون اساسی و دشمن ستیزی مردم 3 دستاورد مهم انقلاب/ راهیان نور بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی در کشور

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن ستیزی، قانون اساسی و ولی فَقِیه سه دستاورد مهم انقلاب اسلامی بود.
ولی فَقِیه، قانون اساسی و دشمن ستیزی مردم 3 دستاورد مهم انقلاب/ راهیان نور بزرگ‌ترین عملیات فرهنگی در کشور

ورزش و زندگی

View more posts from this author