ویزیت روزانه قریب به 400 بیمار در درمانگاه لنده

ویزیت روزانه قریب به 400 بیمار در درمانگاه لنده
رئیس شبکه بهداشت و درمان لنده گفت: روزانه قریب به 400 نفر در درمانگاه لنده توسط پزشکان عمومی و متخصص ویزیت می‌شوند.

ویزیت روزانه قریب به 400 بیمار در درمانگاه لنده

رئیس شبکه بهداشت و درمان لنده گفت: روزانه قریب به 400 نفر در درمانگاه لنده توسط پزشکان عمومی و متخصص ویزیت می‌شوند.
ویزیت روزانه قریب به 400 بیمار در درمانگاه لنده

car

View more posts from this author