ویسی: در روزی که گیج بودیم تاوانش را دادیم/ تنبیه شدیم و باختیم

ویسی: در روزی که گیج بودیم تاوانش را دادیم/ تنبیه شدیم و باختیم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان، گفت: در روزی که گیج، سردرگم و بی‌برنامه بودیم تاوانش را دادیم.

ویسی: در روزی که گیج بودیم تاوانش را دادیم/ تنبیه شدیم و باختیم

سرمربی تیم فوتبال سپاهان، گفت: در روزی که گیج، سردرگم و بی‌برنامه بودیم تاوانش را دادیم.
ویسی: در روزی که گیج بودیم تاوانش را دادیم/ تنبیه شدیم و باختیم

بازی

View more posts from this author