پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمان شطرنج سریع شدند

پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمان شطرنج سریع شدند
پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمانان مسابقات شطرنج سریع شور ونشاط ویژه نوجوانان شدند.

پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمان شطرنج سریع شدند

پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمانان مسابقات شطرنج سریع شور ونشاط ویژه نوجوانان شدند.
پارسا رحیمی شهمیرزادی و متین نصیری‌زاده قهرمان شطرنج سریع شدند
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author