پارکینگ‌های مرکزی شهر قم بازگشایی شد

پارکینگ‌های مرکزی شهر قم بازگشایی شد
مدیرکل نظارت بر هماهنگی خدمات امور شهری شهرداری قم گفت: از شب گذشته، محدودیت پارک در پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر اعمال شد اما امروز، بازگشایی پارکینگ‌ها در دستور کار قرار گرفت.

پارکینگ‌های مرکزی شهر قم بازگشایی شد

مدیرکل نظارت بر هماهنگی خدمات امور شهری شهرداری قم گفت: از شب گذشته، محدودیت پارک در پارکینگ‌های هسته مرکزی شهر اعمال شد اما امروز، بازگشایی پارکینگ‌ها در دستور کار قرار گرفت.
پارکینگ‌های مرکزی شهر قم بازگشایی شد

مد روز

اتوموبیل

View more posts from this author