پاس متکی به فرد نیست/ بازیکنان جایگزین خوبی برای بازی مقابل بانی‎گستر داریم

پاس متکی به فرد نیست/ بازیکنان جایگزین خوبی برای بازی مقابل بانی‎گستر داریم
سرمربی تیم پاس همدان غیبت چندین بازیکن خود را در بازی برابر بانی‌گستر کیش، تاثیرگذار ندانست و گفت: بازیکنان جایگزین بسیار خوبی داریم زیرا تیم پاس متکی به فرد نیست.

پاس متکی به فرد نیست/ بازیکنان جایگزین خوبی برای بازی مقابل بانی‎گستر داریم

سرمربی تیم پاس همدان غیبت چندین بازیکن خود را در بازی برابر بانی‌گستر کیش، تاثیرگذار ندانست و گفت: بازیکنان جایگزین بسیار خوبی داریم زیرا تیم پاس متکی به فرد نیست.
پاس متکی به فرد نیست/ بازیکنان جایگزین خوبی برای بازی مقابل بانی‎گستر داریم

View more posts from this author