پایان سرشماری ساعت 12 شب فردا / 3 میلیون و 620 هزار نفر آخرین آمار شمارش شده استان آذربایجان شرقی

پایان سرشماری ساعت 12 شب فردا / 3 میلیون و 620 هزار نفر آخرین آمار شمارش شده استان آذربایجان شرقی
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری استان آذربایجان‌شرقی گفت: تا به امروز نزدیک به سه میلیون و ششصد و بیست هزار نفر ثبت نام در استان مورد شمارش قرار گرفته است.

پایان سرشماری ساعت 12 شب فردا / 3 میلیون و 620 هزار نفر آخرین آمار شمارش شده استان آذربایجان شرقی

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری استان آذربایجان‌شرقی گفت: تا به امروز نزدیک به سه میلیون و ششصد و بیست هزار نفر ثبت نام در استان مورد شمارش قرار گرفته است.
پایان سرشماری ساعت 12 شب فردا / 3 میلیون و 620 هزار نفر آخرین آمار شمارش شده استان آذربایجان شرقی

View more posts from this author