پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان

پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هرمزگان از پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان خبر داد.

پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هرمزگان از پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان خبر داد.
پایان فصل صید میگو در آب‌های هرمزگان

View more posts from this author