پایان کار رسول خطیبی در ماشین‌سازی تبریز

پایان کار رسول خطیبی در ماشین‌سازی تبریز
رسول خطیبی بعد از شکست برابر تیم پرسپولیس تهران از سمت خود استعفا داد.

پایان کار رسول خطیبی در ماشین‌سازی تبریز

رسول خطیبی بعد از شکست برابر تیم پرسپولیس تهران از سمت خود استعفا داد.
پایان کار رسول خطیبی در ماشین‌سازی تبریز

View more posts from this author