پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم ایجاد شود

پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم ایجاد شود
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: باید پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم مانند خاکفرج، دروازه‌ ری و شیخ‌ آباد ایجاد شود.

پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم ایجاد شود

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قم گفت: باید پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم مانند خاکفرج، دروازه‌ ری و شیخ‌ آباد ایجاد شود.
پایگاه اجتماعی در مناطق کم‌بهره قم ایجاد شود

wolrd press news

View more posts from this author