پذیرش دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی برای دومین سال در دانشگاه کردستان

پذیرش دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی برای دومین سال در دانشگاه کردستان
رئیس شورای راه‌اندازی گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان گفت: امسال برای دومین سال متوالی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی در دانشگاه کردستان پذیرش می‌شود.

پذیرش دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی برای دومین سال در دانشگاه کردستان

رئیس شورای راه‌اندازی گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان گفت: امسال برای دومین سال متوالی، دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی در دانشگاه کردستان پذیرش می‌شود.
پذیرش دانشجوی رشته زبان و ادبیات کردی برای دومین سال در دانشگاه کردستان

هنر

View more posts from this author