پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است

پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است
فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه گفت: پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است.

پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است

فرمانده منطقه پنجم دریایی سپاه گفت: پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است.
پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسیار مهم است

موبایل دوستان

View more posts from this author